diplominiai.lt
  KODĖL MES?
 
  Mes esame vieni pirmųjų tokių paslaugų teikime, šiuo vardu dir- bame dešimti mokslo metai ir nie- kada jo nekeitėme.                        Jei atliktas darbas neatitinka Jūsų pateiktų reikalavimų, mes grąžin- sime Jums pinigus arba nemoka- mai trumpiausiu laiku ištaisysime visas klaidas.                          Mūsų kainos ir siūlomos sąlygos yra priimtinesnės nei mūsų konku- rentų (nuolat savo vardą keičian- čios įstaigos ir pavieniai asmenys, rašantys mokslo darbus, nėra mūsų konkurentai).                         Turime sukaupę milžiniską pa- tirtį, užmezgę daug kontaktų, todėl išimtinai teikiame aukščiausios ko- kybės paslaugas rinkoje.

 

  Rašto darbus atlieka turintys magistro laipsnį specialistai, dok- torantai, net turintys dėstytojavi- mo praktikos žmonės. Visi šie žmonės turi didžiulę patirtį, yra atitinkamos srities specialistai.        Kiekvienas darbas pas mus ra- šomas naujai, informacija nėra plagijuojama, darbai pristatomi dalimis, todėl rašymo procesą ir jo kokybę kontroliuoja darbo vado- vas ir jūs. Apsiėmus darbo, jis bus įvykdytas 100%.                             Mes vieninteliai galime pasiūlyti užsakymą įvykdyti praktiškai bet kuria užsienio kalba, kitos šalies mokyklai, atsižvelgiant į jos reika- lavimus.